فیلم صافکاری و ترمیم فرورفتگی بدون رنگ

قبل از ترمیم:

در حال ترمیم:

بعد از ترمیم :

فیلم قبل و بعد از ترمیم فرورفتگی ولوو بدون رنگ قبل از ترمیم:

بعد از ترمیم :