فیلم قبل و بعد از صافکاری بدون رنگ و پولیش ماشین مینی کوپر

فیلم رفع آثار فرورفتگی بر روی درب خودرو ولوو XC90

فیلم رفع آثار فرورفتگی بر روی ستون ماشین بنز CLS500

فیلم قبل و بعد از صافکاری و نقاشی خودرو رنو تالیسمان

بعد از ترمیم :

فیلم قبل و بعد از ترمیم فرورفتگی ولوو بدون رنگ

قبل از ترمیم:

فیلم صافکاری و ترمیم فرورفتگی بدون رنگ

قبل از ترمیم:

در حال ترمیم:

بعد از ترمیم :